Analytics

IBM Digital Analytics (formally CoreMetrics)

IBM Cognos

IBM Predictive Customer Intelligence powered by SPSS

IBM PureData System powered by Netezza

IBM Watson